Kuvendi i kosoves kodi penal pdf

Includes a list of members, composition of committees and groups, and constitution of 21 october 1998. Ligj per ndryshimin dhe plotesimin e ligjeve qe nderlidhen me perfundimin e mandatit te eulexit ne republiken e kosoves neni 1 qellimi 1. Devin nunes full questioning of acting intel chief joseph maguire dni hearing duration. Jan 04, 20 kodi penal i kosoves document transcript. Pdf procesi i kodifikimit dhe kodi i ri penal i republikes. Kodi i ri penal permban nje numer zgjidhjesh te reja, te cilat jane plotesisht te natyrshme kur kemi parasysh. Kodi penal, ndryshim dhe plotesim i kodit penal nr. I pjesa e pergjithshme kreu i ligji penal dhe zbatimi i tij neni 1. Detyrimi eshte detyra per permbushje, ku njera pale ne marredhenie juridike, debitori, i detyrohet nje pale tjeter, kreditorit. Republika e kosoves republika kosovo republic of kosovo. Analize e shkurter mbi zhvillimet e fundit ne sektorin e te. Miraton kodin doganor dhe te akcizave ne kosove kreu i dispozitat e pergjithshme kapitulli 1 fusheveprimi dhe perkufizimet baze neni 1. Republika e kosoves republika kosovorepublic of kosovo kuvendi skupstina assembly legjislatura e i 20012004 ligjet e miratuara ne kuvend nr emertimi i ligjit nr. Ligji nuk vepron retroaktiv, mirepo me miratimin e ketij ligji duhet.

Libri dy detyrimet pjesa i dispozitat e pergjithshme titulli i parimet themelore neni 1 perkufizimi i detyrimit 1. Ne perputhje me pergjegjesite e tij ligjore, kuvendi i kosoves ka vazhduar ushtrimin e rolit te tij mbikeqyres mbi ekzekutivin. Republika kosovarepublic of kosovo kuvendi skupstina. Zyra per ceshtje ligjore prane unmikut, kodin penal te kosoves e emertoi kodi i perkohshem penal i kosoves. Kryetari xhaferi e promovoi raportin e mandatit per punen e vet e merkure, 11 mars 2020.

288 651 1438 233 98 240 1419 1234 557 1413 1412 1459 842 1227 451 1318 328 519 457 1184 1008 666 747 713 1300 192 231 1028 1177 1089 269